Въпроси

Какво е НАССР?

HACCP (английски Hazard Analysis and Critical Control Point), което в превод означава „Анализ на опасностите и контрол на критичните точки“.

Критични точки са тези етапи от производствения цикъл на храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химически и физически опасности за човека.

НАССР системата е с научно обоснован и систематичен подход и се концентрира върху предотвратяване възникването на опасностите, а не върху изследването на крайния продукт.

HАССР системата включва идентифициране на възможните грешки и изготвяне на план за това как да се предотвратят тези грешки.

Принципи на НАССР

* Анализ на опасностите – на този етап се определят потенциалните опасности, свързани с всички етапи на производство на храните.

* Определяне на Критичните Контролни Точки – Това са точките от производствения процес, в които опасностите могат да бъдат управлявани и контролирани ефективно.

* Определяне на критичните граници за дадените показатели, които трябва да се спазват, за да е сигурно, че Критичните Контролни Точки са под контрол.

Примерно – минимална и максимална температура в периода на печене, за да се гарантира отстраняването на опасни микроорганизми.

* Установяване на система за контрол на Критичните Контролни Точки чрез наблюдение – тези процедури определят как, колко често и от кого се наблюдават тези показатели (в случая температурата).

* Установяване на коригиращи действия, когато контролът показва, че определена Критична Контролна Точка е извън контрол.

* Установяване на процедури за проверка на способността на мерките за контрол на Критичните Контролни Точки да доведат до планирания резултат.

* Въвеждане на документация, която обхваща процедури и записи за Критичните Контролни Точки и анализа на опасностите.

Предимства на НАССР

* Спестява парите на Вашия бизнес в дългосрочна перспектива;

* Не ви позволява да навредите на Вашите клиенти;

* Повишават се стандартите за безопасност на храните;

* Гарантира ви, че отговаряте на всички изисквания на закона;

* Дава ви добра организация за производството, складиране, дистрибуция и реализация на безопасна храна;

* Предлага добра организация на персонала, като насърчава екипната работа и повишава ефективността;

* Ще имате надлежна защита в съда;

Закони за НАССР

HACCP системата може да допълва качеството – ISO 9001.

HACCP системата е част от системи за управление на безопасността на храните – ISO 22000, а също и от IFS, BRC.

От 1993 ЕС с директива 93/43 ЕЕС за хигиената на храните, регламентира системата HACCP като законово изискване за безопасност на хранителните продукти при експорт.

През 2002 г. с регламент 178 на ЕС въвеждането на HACCP системата е задължително и за малки предприятия за производство на храни. В България със Закона за храните фирмите се задължават да имат въведена системата HACCP или процедури в съответствие с нейните принципи.(чл.12,ал.1,т.3)